VEDTÆGTER FOR SIXSQUARE SPIRIT CONSUMERS

Foreningens navn og formål

§ 1

Foreningens navn er Sixsquare Spirit Consumers; herefter omtalt som foreningen. Foreningen ejer domænet www.sixsquare.dk
stk. 2. Foreningens hovedformål er, at indkøbe whisky til medlemmernes egen gavn og nydelse.
stk. 3. Øvrige formål er, at diskutere kvalitet samt udvikling i whiskykfremstillingens kunst - herunder prøvesmagning af diverse whisky og evaluering af disse - samt generelt af fremme interessen for og kendskabet til whisky.

Medlemskab

§ 2

Fra forenings stiftelse er følgende personer medlemmer: Jens Albagaard, Peter Andersen, Steen Mølgaard Hammer, Lars Melin, Jeanette Sørensen og Steen Pedersen. Disse omtales i det følgende som stifterne.
stk. 2. Nye medlemmer kan optages i foreningen efter indstilling fra et medlem af foreningen. Det nye medlem skal godkendes af bestyrelsen.
stk. 3. Et medlem kan ekskluderes af foreningen ved restance til foreningen. Eksklusion skal godkendes af en generalforsamling.

Generalforsamling

§ 3

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Alle medlemmer af foreningen har stemme- og taleret på generalforsamlingen.
stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 3. kvartal. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst fire ugers varsel til medlemmerne.
stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest tre uger før mødet. Materialet til generalforsamlingen udsendes til foreningens medlemmer senest to uger før generalforsamlingen.
stk. 4. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Velkomst ved formanden og smagning af whisky.
2. Valg af dirigent og referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Godkendelse af regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Valg af formand.
6. Valg af yderligere fem medlemmer til bestyrelsen.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen senest tre uger efter ønsket er fremsat overfor bestyrelsen, eller bestyrelsen har besluttet den skal afholdes.

Bestyrelsen

§ 4

Bestyrelsen består af formanden og fem øvrige medlemmer. Stifterne har ret til at vælge mindst tre medlemmer af bestyrelsen.
stk. 2. Udover valg af formand konstituerer bestyrelsen sig selv med minimum valg af viceformand og kasserer. Bestyrelsen træffer afgørelser ved almindelig stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter derudover selv sin forretningsorden.
stk. 3. Bestyrelsen varetager foreningens daglige virke herunder kontrol med salg af andelsbeviser, opsyn med whisky indkøbt af foreningen samt ansvar for foreningens økonomi og hjemmeside.

Indkøb af whisky og ejerskab

§ 5

Foreningens kan arrangere indkøb af whisky, når det har medlemmernes interesse. Før købet besluttes det, hvor mange andele whiskyen skal fordeles i. Bestyrelsen udsteder herefter et antal andelsbeviser svarende til antallet af andele ved købet.
stk. 2. Det er bestyrelsen eller en af bestyrelsen bemyndiget, der forestår indkøbet.
stk. 3. Før købet indbetaler de deltagende medlemmer beløbet svarende til det antal andele, som medlemmerne ønsket at købe. Såfremt medlemmerne ønsker flere andele end der udstedt, beslutter bestyrelsen, hvordan andelene fordeles.
stk. 4. Bestyrelsen noterer i en protokol, hvilke medlemmer, der ejer hvilke andelsbeviser. Andelsbeviser kan handles mellem medlemmerne efter regler, som fastsættes af generalforsamlingen og efter godkendelse af bestyrelsen. Handel med andelsbeviser formidles af foreningen.
stk. 5. Hvis et medlem melder sig ud af foreningen, skal medlemmets eventuelle andelsbeviser tilbydes de øvrige medlemmer efter de gældende regler for handel med andelsbeviser. Det samme gælder ved eksklusion og dødsfald.

Andre bestemmelser

§ 6

Foreningen kan afholde andre aktiviteter i form af medlemsmøder, whiskysmagninger m.v.
stk. 2. Ethvert arrangement eller brug af foreningens navn skal godkendes af bestyrelsen.

Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen

§ 7

Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer.
stk. 2. Forslag til ændring af vedtægter skal fremsendes til bestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingen.
stk. 3. Forslag til opløsning af foreningen kan vedtages på en generalforsamling, hvis mindst to tredjedele af medlemmerne stemmer for. Samme generalforsamling skal tage beslutning om videre benyttelse af foreningens midler samt fordeling af ejerskab til indkøbt whisky.
stk. 4. Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter generalforsamlingens afslutning.

__________
Således vedtaget søndag 8. december 2002.

Tilbage