GAMLE VEDTÆGTER FOR SIXSQUARE SPIRIT CONSUMERS

De oprindelige vedtægter fra foreningens stiftelse og frem til 8. december 2002.

Foreningens formål

§ 1

At købe et "hogshead" whisky (hogshead=fad/tønde). At opbevare/lagre tønden indtil foreningen finder det passende at trække ud fra/terminere tønden.
stk. 2. At diskutere kvalitet samt udvikling i whisky-fremstillings kunst, herunder prøvesmagning af diverse scotch malt whisky for evaluering af disse på medlemsmøder, jfr. § 2, stk. 1.

Bestyrelsens aktiviteter

§ 2

Foreningen afholder medlemsmøder for alle medlemmer to gange pr. år. Flere kan afholdes, hvis der findes behov derfor.
stk. 2. Møderne afholdes på skift mellem alle medlemmer.
stk. 2.1. Møderækkkefølgen er som følger: Jens Gotfredsen, Peter Andersen, Steen Mølgaard, Lars Melin, Jeanette Sørensen, Steen Pedersen. Rækkefølgen gentages herefter.
stk. 2.2. Udebliver et medlem fra et møde, hvortil dette medlem har tilmeldt sig, stiger dette medlems mødegebyr til det dobbelte af det skyldte, jfr. § 2, stk. 3.
stk. 2.3. Hvis møderækkefølgen brydes skal den brydende part erlægge kr. 500,00 til foreningens kasse.
stk. 2.4. Mødeindkaldelse sker med minimum 14 dages varsel.
stk. 2.5. Mødet skal lægges i forbindelse med en weekend eller en helligdag.
stk. 3. Mødegebyret fastsættes til minimum én halv flaske scotch whisky (35 cl.). Såfremt gebyret ikke erlægges jfr. § 2, stk. 2.2.

§ 3

Bestyrelsen består af 6 personer. Disse 6 har følgende titler

- Formand, jfr. §3, stk. 2.1
- Viceformand, jfr. §3, stk. 2.2
- Kasserer, jfr. §3, stk. 2.3
- Eksekvator, jfr. §3 stk. 2.4
- Historiker, jfr. §3 stk. 2.5
- Koordinator, jfr. §3 stk. 2.6

stk. 2.1. Formandens arbejdsområde betræffer følgende: Kontrol med tønden, kontakt til Foursquare Spirit Suppliers, ekstern repræsentation.
stk. 2.2. Viceformandens arbejdsområde betræffer følgende: Organisatorisk arbejde, samt kontrol af selve organisationen, og overholdelsen af dens paragraffer.
stk. 2.3. Kasserens arbejdsområde betræffer følgende: Styring og kontrol af foreningens økonomi, samt udarbejdelse af foreningens fiskalårlige regnskab. Desuden overvågning af handel med foreningens andelsbeviser, jfr. § 7.
stk. 2.4. Eksekvators arbejdsområde betræffer følgende: Eksekvering og kontrol af foreningens straffe og bøder m.v.
stk. 2.5. Historikers arbejdsområde betræffer følgende: Registrering af historik for foreningen, herunder referens samt aflæggelse af rapporter.
stk. 2.6. Koordinators arbejdsområde betræffer følgende: Udførelse af diverse ad hoc opgaver, samt koordinering af fremtidige og nutidige projekter.
stk. 3. Bestyrelsen vælges ved almindelig afstemning og almindeligt flertal på hvert medlemsmøde.

Medlemsskab

§ 4

Fra foreningens stiftelse er følgende personer medlemmer: Jens Gotfredsen, Peter Andersen, Steen Mølgaard, Lars Melin, Jeanette Sørensen og Steen Pedersen.
stk. 2. For at et nyt medlem kan indmelde sig, skal et medlem udmelde sig først. Det nye medlem skal godkendes af foreningens bestyrelse med 100 % tilslutning.
stk. 3. Medlemstallet for foreningen kan ikke overstige seks.

Vedtægtsændringer

§ 5

Vedtægtsændringer kan kun foretages ved ensstemmighed i bestyrelsen. Ændringerne kan kun vedtages på et medlemsmøde.
stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal tilsendes foreningens viceformand senest fire uger før afholdelse af medlemsmøde. Indsendte forslag udsendes til den øvrige bestyrelse, så disse har forslagene senest to uger før medlemsmødet.
stk. 3. Vedtægtsændringer træder i kraft så snart ændringerne i vedtaget.

Ejerskab

§ 6

Hvert medlem erlægger pr. halvår kr. 100,00, der betales til foreningens kasserer.
stk. 2. Medlemsgebyret dækker udgifter forbundet med foreningens daglige drift.

§ 7

Foreningens tønde whisky, jfr. § 1, stk. 1, deles ud på 24 andelsbeviser, der kan købes af foreningens medlemmer og ingen andre.
stk. 2. Ved foreningens stiftelse kan andelsbeviserne købes i et antal, der ikke nødvendigvis er ligeligt fordelt mellem foreningens medlemmer. Det skal herefter, og senest indenfor en tidsramme på to år, tilstræbes at andelsbeviserne handles indbyrdes, så alle medlemmer har lige mange andelsbeviser.
stk. 3. Andelsbevisets værdi udgør £ 40 pr. andelsbevis. Når et andelsbevis handles indbyrdes i foreningen, er det dette beløb, det handles til. Beløbet omregnes til gældende dagskurs for den pågældende dag handlen finder sted.
stk. 4. Hvis et medlem melder sig ud af foreningen skal dette medlems samlede antal andelsbeviser overdrages til den ene person, der optages som nyt medlem, jfr. § 4, stk. 2. Andelsbeviserne handles til den oprindelige værdi på £ 40 pr. andelsbevis.
stk. 5. Et andelsbevis svarer til én fireogtyvendedel af tøndens samlede indhold. Dette betyder, at man med ét andelsbevis har retten til én firetyvendedel af den endelige mængde whisky, der kan laves af tøndens indhold.

§ 8

Disse vedtægter træder i kraft og foreningen er gyldigt dannet, når alle de i disse vedtægters § 4 nævnte personer har underskrevet disse vedtægter.

Tilbage